مقالات هنری:

هنر انتزاعی

روزنامه خبر جنوب-پنجشنبه 20خرداد 89

خصوصيات هنرميراثهاي ارزنده درهنر

محمد علي پرواز نقاش چهره هاي ماندگار شيراز

هنر انتزاعي :

انتزاع در اصل به معني برکندن و تحول در طبيعت مي باشد. از اين رو هر هنري ذاتا انتزاعي مي باشد. يا بهتر بگوئيم که اين هنر،پرهيز از بي شکلي و روي آوردن به کيفيت هائي که جنبه استعاره و هنر استاتيک ( ساکن يا ايستاده) دارد ، از خطوط و علائم مشخص و در عين حال آميخته درهم تشکيل شده که، بهبيننده القاگردد.

هنرانسانهاياوليه که حرکتهايشانمنعکس در اشياءوآلات و ادوات زندگي آنان شده ، ابتداساده و تدريجابا گذشت زمان در طول تاريخ در اثر تکامل ، بصورت القائي در آمد و از آن ، فرم ايجاد گرديد که حاصل ، ترسيم خطوطو کتابت بوده است. لذابايد توجه داشت که هر هنري در ابتدا و در دوران اوليه زندگي بشر و در عصر حجر و سپس زمانهاي بعد انتزاعي بوده است.

امروز هنر ها بصورتي است که نه از جمال شناسي و به هم آميختن هنري خاص ، بصورتجدا ولي نزديک و قابل شناخت بوجود آمدهو نه آن تنوعي وجود دارد که آدمي را از گريز زندگي و ماديات غرقه در خودنمايد. و دوري جستن از هنر را که امروز به صورت مدرن دنبال مي کنيم ، انگيزه اي پوچ و ناشي از فشارهاي روحي و غير عاطفي انسان ميدانيم. از اين جهت هنر انتزاعي از آن رو که تدائي محسوسات است ، به ما اين فرصت را مي دهد که بر اصل بحث روانشناسي ،تداعي معاني را بشناسيم و سپس آگاهانه آنرا در هنر بررسي کنيم و توجه کنيم که بوجود آوردن آثار نقاشي از ترکيب خطهاي گوناگون که بحث آن مختصرا بصورت ناشناخته از نظر گذشته ،از ذهن مربي تراوش نموده و احساس شود کهچه فايده اي را در بر خواهد داشت.

تداعي معاني عبارتست از خاصيت کيفيات رواني که يکديگر را بدون دخالت اراده و گاه برخلاف آن به صحنه شعور بخوانند . زيرا ، نقش آنها در زندگي هر فرد به آن صورت مهم است که کيفيات رواني را متمايزاز انسان و حيوان مي کند. لذابوسيله آن مي توان تفسير نمود و از نظر عقلا،انسان حيواني است که نزد او انديشه هائيزياد تر و استوار تراز حيوان دارد.لذا ، حکم يک تداعي از آن جهت مهم نيست ، که پايدار نمي باشد.

نقاشي از طبيعت :

ميدانيم که جهان هستي بس زيبا و جذاب وديدني استو آنگونه نشان مي دهد،که در ظاهر احساس مي شود. هنرمند آن مظاهر مرئي را مي بيند و اگر آن ظواهرجذاب و مرئي را که در مواردي با سرعت در حال تغيير مي باشد برابر خود تاکنون ضبط و نقل نموده، امروزهدوربين عکاسي سريعتر آن کار را انجام خواهد داد . از اين جهتضبط و نقل آن ظواهر مرئي بايد با زبان رنگ و خط توام با احساسي باشد که ميان تماشاگر و نقاش مشترک است. با اين تفاوت که هنرمند مي خواهد آنچه را که با احساس و تحليل خود در رنگ و خطي که در طبيعت حاکم است احساس مي کند ،باطلاع ما و در برابر ديد ما قرار دهد ، بالنتيجه مي توان دريافت ،با مطالعه ،هنرمندي کهبراساس تحقيقو تجربه در هنر ديگر هنرمندان بزرگ کنکاش مي کند،ودر شرائط خاص نيزآنها را به هنر جو عرضهمي کند و براصالت و قوانين هنرخود رامنطبق مي کند. لذانتيجه مشاهدات دقيق او در طبيعت شرائطي مطلوبرا کشف و عرضه خواهد نمود ، که پيش از او آفرينش نيافته و ابداع و ابتکاري تازه است . بنابر اين نقاشي طبيعت ، سواي آنچه گفته شد در اصل بر مبناي طراحي و کوشش در انجام و قراردادن موضوع مناسب بر روي بوم يا کاغذ و در فضاو کادري داراي تناسب، قابل توجه بيننده مي باشد .

دوري و نزديکي نقاش به موضوع کار و حرکات خطوط ،که در حجم و فضائي چشم گير قرار دارد و تجسم موضوع با رعايت علم مناظر و همچنين تجسم شباهت و سايه روشن و تعبيه طرح دلخواهو قرار دادن آن در فضائيکه نور رنگها و خطوط و حرکات و رنگها را مجسم سازد ، بايد براساس قوانيني صورت گيرند که نقاش در آن واحد ، آنچه را که مورد توجه است در فضاي صفحه جاي دهد و اين امر بستگي به ا طمينان و مهارت در حرکت دست و قلم طراحي دارد که از نظر کشش و قدرت قلم و حرکات خط توام با اطمينان و سرعت عمل انجام گيرد. از اين جهت ، بستگي به تمرين و مهارت دارد ( که آنرا در کيفيات رنگ و ديد کودکان قبلا بررسي نموده و از نظر گذشته است.) از اينرو بحث ترکيب خطوط بايد اساس تمرين زياد و تاثير پذيري از الگوهاي مجاز باشد تا درتشکيل احجام و سطوح و دوري و نزديکي وايجاد پرسپکتيو وخطوطي که در برخورد با حالات گوناگون هندسي وسيله تجسم فکر اختراعي و انتزاعي کودکان مي باشد، نشان داده شود.و آزادي کار را با تداعي برداشت صحيحتوجيه نمايد.لذا طراحي با هرموضوعي کهباشد ، مثلخطوط آميخته ويا مجزا ،در فضاي صفحه،حالت القائي را در بيننده بوجود آوردهونگاه بيننده را در صفحه کار پخش و گسترده مي سازد. زيرا يک صفحه نقاشي که،صحنه سازنقش مي باشد،بايدديد بيننده را به تجزيه هدايت کرده ، تا از ترکيب آن ، چشمسرگردان بيننده بر روي چيزي که در آن صحنه ، هدف نقاش بوده است متمرکز گردد و در يک ساختمان کلي به هم ارتباط يابند .و ديده ها از کادر بيرون نرود . پس بيننده در آن کمپوزسيون ، تعادل و هم آهنگي فضا و رنگها را کشف مي کندو با اين حال ،هدف و فکر نقاش با لذتي مطبوعوقوف خواهد يافت.

نقاشي کودکان در کادر و فضاي دو بعدي يک صفحه اين امتياز را دارد که تحقيق ، قسمتي از زندگي انسان يا موضوعي ساده يا يک نيمرخ ، ساختمان يک گل يا شيئي خاص را که بهترين ورزش و تمرين ، بروز احساسات و حساسيت کودک و نوجوان را مي رساند ضبط و با زيبائي خاص خود صادقانه احساس و ميل و غوغاي درون خود را درزمينه تخيل اختراعي و يا يک داستان خيالي را در نمودهاي خط و رنگ ، يا در اندامي و موضوعي اجتماعي مجسم مي سازد و همين تجسم توام با استحکامجريان پيد ا مي نمايد. لذابا ايمان و سادگي و صداقت با زبان رنگ و گاه خط بيان مي کند. پس شناخت خط و زاويه و دوري و نزديکي و کادر و فضا و بيان و توجيه موضوع بدون مهارت و تمرين حاصل نخواهد شد. جز آنکه برآنچه گذشت قدرت دست و نوع تداعي و جهان تخيل و پرداختن و تجسم ساده روياهاي نقاشرا شکوفا سازد تا در اثر تمرين بتواند جوابگوي نيازهاي درونخود باشد .

طراحي مناظر طبيعت:

زيربناي هر نقاشي در هر سبک و رشته اي چه در هنر هاي سنتي و ملي و چه در هنرهاي چند گانه( خط، نقاشي، سنگ تراشي، تاتر و عکاسي، موسيقي و سينماو...)طرح و استخوان بندي اوليه ، ملاک و ماخذ بروز ظرافت و احساس در هر هنر است. همچنانکه طرح ابتدائييک بنا اساس دقت و طرح مهندسي آنست لذا در کليه هنرها خواه انتزاعي و خواه القائي و يا تجسمي ،اگر دقت نظر وجود داشته باشد در نهايت مي توان گفت که نتيجه رضايتمندي بيننده و هنرمند را همراه همفراهم خواهد کرد.

در طراحي مربوط به نقاشي نکته هائي وجود دارد که مي توان آنها را موبه مو مورد دقت و توجه قرار داده و از آن اصول به نحو مطلوب پيروي کرد که فهرست واربه ذکراين موارد بايد اهميت داد.

1-طراحي از روي مدلها و عکسهاي ساده چاپي در حد آشنائي و تسلط دست و قلم .

2-طراحي از طبيعت و مدلهاي زنده . شايسته است جهت انجام اين طراحي توجه داشت که : بايد به شکل کلي طرح و خطوط مشخصه افقي و عمودي ، اندازه گيري تقريبي با حدسيات و دقيق سنجي چشمي و اندازه گيري با خط کش ، کادر بندي فرضي براي انتخاب منطقه مورد نظرتوجه نمود.

3-تمرينات طراحي

4- سايه روشنزدن : که ابتدا بايد سايه هاي متوسط را مشخص نمود و آنها را با مداد با حوصله و آرام سايه زدو سعي شود از خطوط بي نظم جلوگيري شود. و در مرحله بعد سايه هاي شديد تر را مشخص نموده و با خطوط منظم و هاشور مانند سايه زد.سعي شود سايه ها را در زمينه روشن و روشني ها را در زمينه تاريک قرار داده و توجه شود که همواره از دورترين نقطه طرح شروع کرده و هرچه به جلوي طرح نزديک شده قدرت سايه روشنها قوي تر و طرح واضح تر نشان داده شود.

در هر صورت تمرين بايد بارها تکرار شود تا نتيجه مطلوب را بتوان بدست آورد.

پرسپکتيو يا حالت سه بعدي در تصاوير و طراحي ها معمولا به صورتهاي هندسي و يا غير هندسي قابل ديدن و حتي لمس کردن مي باشد. گاهي اوقات خطوط شکسته و يا موازي و عمود برهم مي توانند تدائي شيي گوشه دار و مکعبي را در ذهن بيننده تدائي کنند مثل و جود قوطي کبريت و يا ميزو صندلي معموليو همانطور شکل سمبوليک يک خانه . در حالتي ديگر خطوط مدور و خميده مي توانند نشانگر قوسهائي باشند که برروي گلدانها و ليوان آبخوري و يا کاسه و بشقاب و حتي ميوه ها وجود دارند. و يا خطوط غير هندسي که تنه درخت با شاخ و برگهاي فراوان آنرا تداعي مي کند و شايد سنگهاي سرگردان بيابان را به ما نشانمي دهد. و نهايتا مجموعه همه اين نکات و مثالها را در کنار يکديگر داشتن ، نشانه ارائه ارزش زيبائيهاي طبيعت است که در ذهن احساسو در چشم ديده مي شود. و يا اينکه در تهيه شکل حيوان بخصوصي و يا اندام انساني مي توان مشاهده نمود.

ما در طبيعت ونشان دادن اندامهايانسان ،ابتدا از آناتومي ظاهري صورت و دست و پا مي توانيم استفاده نمائيم. و درترسيم صحيحو با تمرينهاي پي در پي به منظور يادگيري بهطراحي آنها اهتمام ورزيم .

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

نظرات بازدیدکنندگان:

(*) :موارد الزامی

اين وب گاه در ستاد ساماندهی پایگاه های اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت گردیده است.

صفحه اصلی   |   زندگینامه هنری   |   پرتره های چهره های ماندگار   |   گالری نقاشی   |   گالری خوش نویسی   |   مقالات    |    یادداشت ها   |   تماس با ما

 | All Rights Reserved. All contents available on this website are copyrighted by ONLINE PARVAZ ART GALLERY © 2006-2022 |

كليه حقوق مادی و معنوی اين وب گاه محفوظ و هرگونه انتشار يا استفاده از تصاویر و مطالب آن، تنها با ذکر منبع، آزاد است. ©۱۴۰۰-۱۳۸۵

| براي استفاده هرچه بهتر از سايت، پيشنهاد ما به شما، استفاده از مرورگرهای Google Chrome و firefoxMozilla Firefox  است. |